Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng (Nhận biết) có đáp án

  • 841 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời sai:

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sự thay đổi của một đối tượng theo thời gian thì:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Biểu đồ đoạn thẳng có trục nằm ngang biểu diễn thời gian, trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm

Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc cho ta thấy được sự thay đổi của dữ liệu theo các mốc thời gian

Nên các khẳng định A, B, D là đúng và khẳng định C là sai

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ) (ảnh 1)

Tiêu chí thống kê trong biểu đồ trên là:                                       

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tiêu chí thống kê trong biểu đồ trên được biểu diễn trên trục thẳng đứng là chiều cao của mầm cây non ( tính theo cm) trong 5 ngày

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho biểu đồ sau:

Cho biểu đồ sau:  Tháng có nhiệt độ cao nhất là? (ảnh 1)
Tháng có nhiệt độ cao nhất là?

 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo biểu đồ ta có tháng 7 tại Hà Nội có nhiệt độ cao nhất là 32°C

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho biểu đồ sau:

Cho biểu đồ sau:  Đơn vị của thời gian và đơn vị số liệu lần lượt là: (ảnh 1)

Đơn vị của thời gian và đơn vị số liệu lần lượt là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đơn vị của thời gian là năm, đơn vị của số liệu là tuổi.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)  Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi (ảnh 1)

Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi năm thống kê và số trận động đất trên toàn cầu vào năm đó.

Vậy ta chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận