Dạng 1: Cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ có đáp án

  • 1188 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

a) 7854;

Xem đáp án

a) 7854=78108=7108=38.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng -38.


Câu 2:

b) 125+335;

Xem đáp án

b) 125+335=75+185=7+185=255=5.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 5.


Câu 3:

c) 1420+0,6;

Xem đáp án

c) 1420+0,6=1420+610=710+610=7+610=110.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng -110.


Câu 4:

d) 85.34;

Xem đáp án

d) 85.34=8.35.4=235.1=65.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 65.

Câu 5:

e) 154:2110.

Xem đáp án

e) 154:2110=154.1021

=15.104.21=5.52.7=2514.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 2514.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

kolun Xuan
20:24 - 12/04/2024

19/32

kolun Xuan
20:33 - 12/04/2024

-3/8

kolun Xuan
20:35 - 12/04/2024

11/5