Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Nhận biết) có đáp án

  • 1017 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 23+47 :

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

23+47=2.73.7+4.37.3=2.7+4.321=221.

Vậy chọn đáp án A là đáp án đúng.


Câu 2:

Kết quả của phép tính – 0,35.25 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

– 0,35. 25 = 35100.25=720.25=750.

Vậy chọn đáp án C


Câu 3:

Kết quả của phép tính – 2,3 : 65là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

2,3:65=2310:65=2310.56=23.52.5.6=2312.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho x+27=54. Tìm x.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

x+27=54 

x=5427

x=5.72.44.7

x=2728.

Vậy chọn đáp án D là đáp án đúng.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 0,25 + 0,23 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

0,25 + 0,23 = 0,48.

Vậy chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận