Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1086 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a ( a khác 0) . Hãy biểu diễn y theo x.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nên y liên hệ với x theo công thức y = ax với a khác 0.

Vậy đáp án đúng là C.


Câu 2:

Chọn câu đúng. Nếu y = ax ( a khác 0 ) thì ta nói

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = ax với a khác 0 thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a ( nhận biết đại lượng tỉ lệ thuận).

Vậy đáp án đúng là A.


Câu 3:

Chọn câu đúng. Nếu y = 3x thì ta nói

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = ax với a khác 0 thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a ( nhận biết đại lượng tỉ lệ thuận).

Như vậy nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = 3x thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 3.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ –12. Hãy biểu diễn y theo x.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a thì đại lượng x cũng tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 1a.

Như vậy y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì đại lượng x cũng tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ –12.

Khi y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì ta biểu diễn y theo x qua công thức y = –2x.

Vậy đáp án A đúng.


Câu 5:

Chọn câu sai. Nếu y = 2x thì ta nói

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = 2x thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2. Khẳng định A đúng.

Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 12. Khẳng định B đúng.

Như vậy khẳng định C đúng. Khẳng định D sai.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận