Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 24. Biểu thức đại số có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1140 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biểu thức chứa số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức chứa số là: 24 + 2. 4.


Câu 2:

Biến của biểu thức đại số 3x3 + 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biến của biểu thức đại số 3x3 + 2 là: x.


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

(2. 3 + 7) là biểu thức số suy ra A là phát biểu đúng.

Biểu thức (2x + 3) có biến là x suy ra B sai. 

4x+1y là biểu thức chứa biến x, y nên suy ra C sai.          

Biểu thức 27+16  là biểu thức số nên không có biến suy ra D sai.

Vậy ta chọn A.


Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(I) Một biểu thức đại số có thể chứa nhiều biến khác nhau;                  

(II) Một biểu thức đại số chỉ chứa một biến duy nhất;                

(III) Một biểu thức đại số có thể không chứa biến nào;               

(IV) Biểu thức đại số là biểu thức số.

Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một biểu thức đại số có thể chứa nhiều biến khác nhau hoặc không chứa biến nào.

Do đó (I) và (III) đúng, (II) sai.

Biểu thức đại số là biểu thức có thể chứa chữ nên không phải tất cả biểu thức đại số là biểu thức số. Do đó (IV) sai.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến là các chữ thay thế hay đại diện cho số là phát biểu đúng. Suy ra B đúng.

Biểu thức không chứa chữ được gọi là biểu thức số là phát biểu đúng. Suy ra C đúng.

Vậy ta chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận