Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của 1 số hữu tỉ (Nhận biết) có đáp án

  • 941 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong số những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo quy ước: x0 = 1 với x 0; x1 = 1 nên khẳng định sai là C.


Câu 2:

Trong số những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo định nghĩa: xm.xn = xm+n nên khẳng định sai là khẳng định C.


Câu 3:

Tính giá trị biểu thức 125.123.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo định nghĩa: xm.xn = xm+n nên ta có 125.123=125+3=128=128.

Vậy đáp án đúng là B.


Câu 4:

Tính giá trị biểu thức 22.794.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo định nghĩa: (x.y)n = xn.yn nên ta có 22.794=22.7922=22.7922=79.

Vậy đáp án đúng là B.


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức 8.(23)4.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo quy ước: (xm)n = xm.n xm.xn = xm+n nên ta có 8.(23)4=23.23.4=23+12=215.

Vậy đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Quang Tuấn
15:08 - 25/10/2023

easy