Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn (Nhận biết) có đáp án

  • 814 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu là số thập phân hữu hạn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ở đáp án A,B,C: các số đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Vậy đáp án D là số thập phân hữu hạn


Câu 2:

Đâu là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đáp án A, B và D số 4,4; 1,03 và số 2 là số thập phân hữu hạn.

Còn số 9,(23) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì là 23.

Vậy đáp án C là đáp án đúng


Câu 3:

Phân số nào dưới đây được biểu diễn dưới dạng số thập phân là 0,016

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 0,016 = 161000 = 2125.


Câu 4:

Viết phân số 1124 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta lấy 11 chia 24 ta được: 1124 = 0,4583333... = 0,458(3).


Câu 5:

Số 9,022... được viết gọn thành 9,0(2). Chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn 9,0(2) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B         

Số 9,0(2) có số chu kỳ là 2 (do chữ số 2 được lặp lại vô hạn lần)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận