Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 7: Tổng hợp các số thực (Nhận biết) có đáp án

  • 928 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ nên số nguyên, số vô tỉ hay phân số đều là số thực.

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ

Do đó phát biểu: “Mọi số thực đều là số vô tỉ” là sai


Câu 3:

Tập hợp các số thực được ký hiệu là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tập hợp các số thực được ký hiệu là ℝ


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta thấy, không phải mọi số hữu tỉ đều là số vô tỉ nên tập hợp số hữu tỉ ℚ không phải là tập con của tập số vô tỉ 𝕀 nên đáp án B sai


Câu 5:

Giá trị của |0| là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: |0| = 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận