Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài ôn tập cuối chương 2 (Nhận biết) có đáp án

  • 924 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 = 2,645751311064591... 2,646. Do đó A sai.

14= 3,741657387 ... 3,742. Do đó B đúng.

Số 0,983434... là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 34 được viết thành 0,98(34). Do đó C đúng.

Số 1,212121... là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 21 được viết thành 1,(21). Do đó D đúng.

Vậy đáp án A sai


Câu 2:

Đâu là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đáp án A, B và D số 4,4; 1,03 và số 2 là số thập phân hữu hạn.

Còn số 9,(23) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì là 23.

Vậy đáp án C là đáp án đúng


Câu 3:

Viết phân số 1124 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta lấy 11 chia 24 ta được: 1124 = 0,4583333... = 0,458(3).


Câu 4:

Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số vô tỉ là số được viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Ví dụ: 1,920289... đây là số vô tỉ cũng là số thập phân vô hạn không tuần hoàn


Câu 5:

Phân số nào dưới đây được biểu diễn dưới dạng số thập phân là 0,016

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 0,016 = 161000=2125.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận