Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài tập cuối chương 7 có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 844 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây không là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu thức không là đa thức một biến là:x+2x .


Câu 2:

Biểu thức chứa số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức chứa số là: 24 + 2. 4.


Câu 3:

12x2 : 3x bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

12x2 : 3x = (12 : 3) . (x2 : x) = 4x.


Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(I) Một biểu thức đại số có thể chứa nhiều biến khác nhau;                  

(II) Một biểu thức đại số chỉ chứa một biến duy nhất;                

(III) Một biểu thức đại số có thể không chứa biến nào;               

(IV) Biểu thức đại số là biểu thức số.

Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một biểu thức đại số có thể chứa nhiều biến khác nhau hoặc không chứa biến nào.

Do đó (I) và (III) đúng, (II) sai.

Biểu thức đại số là biểu thức có thể chứa chữ nên không phải tất cả biểu thức đại số là biểu thức số. Do đó (IV) sai.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho đa thức g(x) = 3x2 + 3x + 4. Hệ số cao nhất và hệ số tự do của g(x) lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hệ số cao nhất của đa thức f(x) là 3 và hệ số tự do là 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận