Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 1147 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho trục số sau:
Cho trục số sau:Điểm A biểu diễn số hữu tỉ (ảnh 1)
Điểm A biểu diễn số hữu tỉ

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đoạn thẳng từ điểm O đến 1 được chia thành 5 phần bằng nhau.

Đoạn thẳng OA chiếm 7 phần; A nằm trước O nên biểu diễn số hữu tỉ âm.

Vậy điểm A biểu diễn số hữu tỉ là \(\frac{{ - 7}}{5}\).


Câu 2:

Số đối của số hữu tỉ \(\frac{5}{7}\)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số đối của số hữu tỉ \(\frac{5}{7}\)\(\frac{{ - 5}}{7}\).


Câu 3:

Số không phải số hữu tỉ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số hữu tỉ được viết dưới dạng \(\frac{a}{b}\) với a, b , b ≠ 0. Nên \(\frac{{ - 3}}{{ - 5}}\) là số hữu tỉ.

Các số – 2\(\frac{3}{4}\); 3,25 cũng là số hữu tỉ vì đều viết được dưới dạng \[\frac{a}{b}\] với a, b , b ≠ 0;

– 2\(\frac{3}{4}\) = \(\frac{{ - 11}}{4}\); 3,25 = \(\frac{{13}}{4}\).

\(\frac{{ - 7}}{0}\) không là số hữu tỉ vì có mẫu số bằng 0.


Câu 4:

So sánh a = \(\frac{{ - 5}}{8}\) và b = \(\frac{{ - 7}}{{12}}\)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có: \(\frac{{ - 5}}{8}\) = \(\frac{{ - 15}}{{24}}\)\(\frac{{ - 7}}{{12}}\) = \(\frac{{ - 14}}{{24}}\)

Vì \(\frac{{ - 15}}{{24}}\) < \(\frac{{ - 14}}{{24}}\) nên \(\frac{{ - 5}}{8}\) < \(\frac{{ - 7}}{{12}}\)

Vậy a < b.


Câu 5:

Kết quả của phép tính \[\frac{{ - 4}}{9} + \frac{2}{3}\] bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

\[\frac{{ - 4}}{9} + \frac{2}{3}\] = \[\frac{{ - 4}}{9} + \frac{6}{9}\] = \(\frac{2}{9}\)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận