Xét tính chia hết của một tích

  • 1296 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Nếu am thì

Xem đáp án


Câu 2:

Nếu am, bm thì

Xem đáp án


Câu 3:

Nếu 93 thì

Xem đáp án


Câu 4:

Nếu 93 và 62 thì 

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận