Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu

  • 1897 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

a chia hết cho b được kí hiệu là

Xem đáp án


Câu 3:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó


Câu 4:

Nếu tất cả các thành phần của một hiệu đều chia hết cho cùng một số thì

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu tất cả các thành phần của một hiệu đều chia hết cho cùng một số thì hiệu chia hết cho số đó


Câu 5:

Nếu am và bm thì

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận