Câu hỏi:

16/09/2022 1,434

Đặt tính và làm phép chia sau:

a. (x3 − 4x2 − x + 12) : (x − 3)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) (x3 − 4x2 − x + 12) : (x − 3)

x34x2x+12¯x33x2x2x+12¯x2+3x4x+12¯4x+120x3x2x4

Vậy kết quả của phép chia (x3 − 4x2 − x + 12) : (x − 3) bằng x2 − x − 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b. (2x4 − 3x3 + 3x2 + 6x − 14) : (x2 − 2)

Xem đáp án » 16/09/2022 1,389

Câu 2:

Thực hiện các phép chia sau:

a) (−4x5 + 3x3 − 2x2) : (−2x2);

Xem đáp án » 16/09/2022 747

Câu 3:

b) (x4 − x3 − x2 + 3x) : (x2 − 2x +3)

Xem đáp án » 16/09/2022 629

Câu 4:

Tìm số tự nhiên n sao cho đa thức 1,2x5 − 3x4 + 3,7x2 chia hết cho xn.

Xem đáp án » 16/09/2022 592

Câu 5:

b) Nếu x = a là một nghiệm của đa thức P(x) thì P(x) chia hết cho x – a.

Xem đáp án » 16/09/2022 565

Câu 6:

Cho đa thức A(x) = 3x4 + 11x3 − 5x2 − 19x − 5 . Tìm đa thức H(x) sao cho:

A(x) = (3x2 + 2x − 5).H(x)

Xem đáp án » 16/09/2022 564

Bình luận


Bình luận