Câu hỏi:

21/03/2021 325

Cho hàm số f(x)=x2+2x+4x22x+4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

f(x)=x2+2x+4x22x+4

Ta có

limx+f(x)=limx+(x2+2x+4x22x+4)=limx+x2+2x+4x22x+4x2+2x+4+x22x+4x2+2x+4+x22x+4=limx+x2+2x+4x22x+4x2+2x+4+x22x+4=limx+4xx1+2x+4x2+x12x+4x2=limx+41+2x+4x2+12x+4x2=2

limxf(x)=limxx2+2x+4x22x+4=limxx2+2x+4x22x+4x2+2x+4+x22x+4x2+2x+4+x22x+4=limxx2+2x+4x22x+4x2+2x+4+x22x+4=limx4xx2+2x+4+x22x+4=limx4xx1+2x+4x2x12x+4x2=limx41+2x+4x212x+4x2=411=2

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng a+b=4;limx1a1xb1x3 hữu hạn. Tính giới hạn L=limx1b1x3a1x

Xem đáp án » 21/03/2021 1,246

Câu 2:

Tính limxx3x+22x3+x21

Xem đáp án » 21/03/2021 661

Câu 3:

Biết rằng limx32(x3+33)3x2=a3+b. Tính a2+b2

Xem đáp án » 21/03/2021 583

Câu 4:

Giá trị của giới hạn limx021+x8x3x

Xem đáp án » 21/03/2021 583

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của a để limx2x2+1+ax 

Xem đáp án » 21/03/2021 555

Câu 6:

Tính limx01+2x.1+3x3.1+4x41x

Xem đáp án » 21/03/2021 392

Bình luận


Bình luận