Câu hỏi:

28/06/2022 33

Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

6,238.3,91 = 21,390558.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Làm tròn số 6,238 đến hàng đơn vị ta thu được kết quả là 6. Làm tròn 3,91 đến hàng đơn vị ta thu được kết quả là 4.

Ta có 6,238.3,91 6.4 = 24. Nên kết quả của phép tính 6,238.3,91 sẽ gần với 24.

Mà kết quả đề bài cho là 21,390558 rất xa so với 24 nên phép tính sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh a = 1,0(10) và b = 1,(01).

Xem đáp án » 28/06/2022 47

Câu 2:

Với mọi số thực x. Khẳng định nào sau đây sai?

A. |x|  x;

B. |x| -x;

C. |x|2 = x2;

D. |x| = x.

Xem đáp án » 28/06/2022 42

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ;

B. Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ;

C. Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ;

D. Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.

Xem đáp án » 28/06/2022 38

Câu 4:

Giá trị lớn nhất của biểu thức 24x5 là:

A. -2;

B. 245;

C. 2;

D. 2+45.

Xem đáp án » 28/06/2022 33

Câu 5:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+168 là:

A. -4

B. 8

C. 0

D. -8

Xem đáp án » 28/06/2022 33

Câu 6:

Chứng tỏ rằng 0,(3)2 = 0, (1).

Xem đáp án » 28/06/2022 31

Bình luận


Bình luận