Bài tập ancol- phenol cực hay có đáp án (phần 3)

  • 3244 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C.

Phenol là axit yếu, tác dụng với dung dịch kiềm và làm đổi màu quỳ tím.


Câu 2:

Bậc của ancol là

Xem đáp án

Đáp án B. 

Bậc của ancol là bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH.


Câu 3:

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

Xem đáp án

Đáp án D

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là III


Câu 4:

Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Xem đáp án

Đáp án A

Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là  HBr (t°), Na, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác).


Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C

Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là C2H5OH, CH3COOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận