Bài tập ancol- phenol cực hay có đáp án (phần 4)

  • 3245 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Rượu (ancol) etylic tan vô hạn trong nước là do

Xem đáp án

Đáp án C.

Rượu (ancol) etylic tan vô hạn trong nước là do giữa rượu và nước tạo được liên kết hiđro


Câu 4:

Có 4 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 trong các chất lỏng sau: rượu propylic, benzen, glixêrin, và hexen. Hóa chất để nhận biết chất có trong mỗi bình là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hóa chất để nhận biết chất có trong mỗi bình là  Cu(OH)2; dd Br2; Na


Câu 5:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

Xem đáp án

Đáp án C

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là eten và but-2-en (hoặc buten-2).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận