Bài tập ancol- phenol cực hay có đáp án (phần 5)

  • 3250 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol thì tỉ lệ nCO2:nH2O tăng dần khi số nguyên tử C trong ancol tăng dần. Công thức của dãy đồng đẳng ancol là:

Xem đáp án

Công thức của dãy đồng đẳng ancol là: CnH2n+2O, n1


Câu 2:

Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử là C8H10O không tác dụng được với cả Na và NaOH?

Xem đáp án

Đáp án B

Có 5 đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử là C8H10O thỏa mãn


Câu 3:

Có bao nhiêu đồng phân ete ứng với công thức phân tử C5H12O

Xem đáp án

Đáp án C

Có 6 đồng phân ete ứng với công thức phân tử C5H12O


Câu 4:

Để nhận biết các chất riêng biệt gồm C2H5OH, HCOOH, C6H5OH, C2H4OH2 ta dùng cặp hoá chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Dung dịch Br2 và Cu(OH)2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận