Bài tập andehit- axit cacboxylic cực hay có đáp án (phần 1)

  • 4603 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là C2H5OH, C2H4, C2H2


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO2  và t mol H2O. Biết p=q-t. Mặt khác 1 mol X tráng gương tạo được 4 mol Ag. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit:

Xem đáp án

Đáp án C

X thuộc dãy đồng đẳng anđehit Nhị chức, no, mạch hở


Câu 3:

Hai hợp chất hữu cơ X, Y đơn chứa có cùng CTĐGN là CH2O, đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Tên gọi của X, Y là:

Xem đáp án

 

Đáp án B

X, Y có CTPT CH2On

n = 1  HCHO.

n = 2  C2H4O2

Mà X, Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương 

 HCOOCH3

Vậy X, Y là HCOOH, HCOOCH3

Tên gọi của X, Y là: Anđehit fomic và metyl fomiat


Câu 4:

Nếu đốt cháy hoàn toàn một andehit hai chức mà thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước một số đúng bằng số mol andehit thì công thức chung của dãy đồng đẳng của nó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu đốt cháy hoàn toàn một andehit hai chức mà thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước một số đúng bằng số mol andehit thì công thức chung của dãy đồng đẳng của nó là  CnH2n-2O2


Câu 5:

Chỉ ra điều sai khi nói về anđehit fomic

Xem đáp án

Đáp án D. 

điều sai khi nói về anđehit fomic là: sản phẩm của phản ứng cộng H2 không có khả năng tách nước tạo oflein


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận