Bài tập Anken cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 8749 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chia hỗn hp gồm C3H6, C2H4, C2H2 thành hai phn đu nhau.

Phn 1: đt cháy hoàn toàn thu đưc 2,24 lít CO2 (đktc).

Phn 2: Hiđro hoá ri đt cháy hết thì thể ch CO2 thu đưc (đktc) là bao nhiêu?

Xem đáp án

+ phần 1: nC/ hỗn hợp = nCO2 = 0,1

+ phần 2 : Phản ứng hiđro hóa không làm thay đổi C trong hợp chất

 áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C có:  nCO2 = nC/ hỗn hợp = 0,1 mol

     V = 2,24l

Đáp án B.


Câu 2:

Đt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hp X gồm C3H6, CH4, CO (thể ch CO gp hai ln thể ch CH4), thu đưc 24,0 ml CO2 (các thểch khí đo ở cùng điu kin nhit độ và áp sut). Tkhối ca X so vi khí H2 là:

Xem đáp án

Đặt VC3H6 = a  ; VCH4 = b VCO = 2b

Có VC3H6 + VCH4 + VCO = Vhỗn hợp = a + 3b = 20  (1)

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C có:

VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO 24 = 3a + 3b (2)

Từ (1) và (2) a = 2    ; b = 6

  nC3H6 : nCH4 : nCO = 2 : 6 : 12 = 1 : 3 : 6

Gỉa sử: nC3H6 = 1 nCH4 = 3 nCO = 6

MX = ( mC3H6 + mCH4 + mCO ) / nX = (42 + 16.3 + 6.28) / (1+3+6) = 25,8

dX/H2 = 12,9

Đáp án A


Câu 3:

Đt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cn vừa đủ 60ml khí Oxi, sau phn ứng thu đưc 40ml khí cacbonic. Biết X làm mt màu dung dch brom và có mch cacbon phân nhánh. CTCT của X

Xem đáp án

Gọi công thức phân tử của X là: CxHy

CxHy + (x + y/4)CO2 → xCO2 + y/2H2O

10ml → 10(x + y/4) →       10x (ml)

Ta có: VO2 = 10(x + y/4) = 60 ml

             VO2 = 10x = 40 ml

x = 4 và y = 8

X là C4H8

X làm mt màu dung dch brom và có mch cacbon phân nhánh

X là CH2 = C(CH3)2.

Đáp án B.


Câu 4:

Cho 0,2 mol hỗn hp X gồm etan, propan và propen qua dung dch brom dư, thy khối lưng bình brom tăng 4,2g. Lưng khí còn li đem đt cháy hoàn toàn thu đưc 6,48g nưc. Vy % thể ch etan, propan và propen ln lưt là

Xem đáp án

khối lưng bình brom tăng 4,2g mC3H6 = 4,2g nC3H6 = 0,1

          nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

     Đặt nC2H6 = a  ; nC3H8 = b

   Có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

       3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) và (2) a = 0,04  ;  b = 0,06

       %VC2H6 = 0,04 : 0,2 =  20%

            %VC3H8 = 30%

            %VC3H6 = 50% 

        Đáp án D.


Câu 5:

Mt hỗn hp X gồm 2 hiđrocacbon A, B có cùng số nguyên tcacbon. A, B chỉ có thể là ankan hay anken. Đt cháy 4,48 lít (đkc) hỗn hp X thu đưc 26,4g CO2 và 12,6g H2O. Xác đnh CTPT và số mol của A, B trong hỗn hp X.

Xem đáp án

nX = 0,2

nCO2 = 26,4 : 44 =0,6

nH2O = 12,6 : 18 =0,7

nCO2 < nH2O nAnkan = nH2O – nCO2 = 0,7 – 0,6 = 0,1

nAnken = 0,1

A và B có số C bằng nhau; số mol anken và ankan bằng nhau

  số C/ Ankan hoặc Anken = 0,6 : 2 : 0,1 = 3

Ankan là C3H8

     Anken là C3H6.

Đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

tran thi kieu oanh

4 năm trước

Mai Thy

Bình luận


Bình luận