Bài tập Anken cơ bản, nâng cao có lời giải (P4)

  • 8748 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 2:

Mt hiđrocacbon X cng hp vi axit HCl theo tlmol 1:1 to sn phm có thành phn khối lưng clo là 45,223%. Công thức phân tcủa X là

Xem đáp án

M sản phẩm = 35,5 : 45,223% = 78,5  MX = 78,5 – 35,5 - 1 = 42

 X là C3H6.

Đáp án A.


Câu 3:

Hỗn hp X có tkhối so vi H2  là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tng khi lưng của CO2  và H2O thu đưc là:

Xem đáp án

MX = 21,2.2 = 42,4 mX = 0,1.42,4 = 4,24g

X gồm các chất chứa 3 C trong phân tử

nCO2 = 3nX = 3. 0,1 =0,3

mH = mX – mC = 4,24 – 0,3.12 = 0,64 nH2O = 0,32

mCO2 + mH2O = 0,3.44 + 0,32.18 = 18,96g

Đáp án B.


Câu 5:

X, Y, Z là ba anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, Mz = 2 MX. Hãy cho biết Z có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án

X, Y, Z là đồng đng kế tiếp MZ = MX + 28

Mà MZ = 2 MX MX = 28 ; MZ = 56

X là C2H4

Z là C4H8

CH3CH=CHCH3

CH2=CHCH2CH3

CH2=CCH3

          CH3

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

tran thi kieu oanh

4 năm trước

Mai Thy

Bình luận


Bình luận