Bài tập: Bội và ước của một số nguyên chọn lọc, có đáp án

  • 1996 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì:

Xem đáp án

Đáp án là D

Với a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì a là bội của b và b là ước của a.


Câu 2:

Các bội của 6 là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Bội của 6 là số 0 và những số nguyên có dạng 6k (k ∈ Z*)

Các bội của 6 là 0; 6; -6; 12; -12; ...


Câu 3:

Tập hợp các ước của -8 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có -8 = (-1).8 = 1.(-8) = (-2).4 = 2.(-4)

Tập hợp các ước của -8 là A = {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8}


Câu 4:

Có bao nhiêu ước của -24

Xem đáp án

Đáp án là D

Có 8 ước tự nhiên của 24 là 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Vậy có 8.2 = 16 ước của -24.


Câu 5:

Tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Bội của 7 là số 0 và những số nguyên có dạng 7k (k ∈ Z*)

Khi đó các bội nguyên dương của 7 mà nhỏ hơn 50 là 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49

Vậy tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là: {0; ±7; ±14; ±21; ±28; ±35; ±42; ±49}


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

2 năm trước

nguyendanhnhankiet

N

1 năm trước

Nguyễn Thành Đạt

N

1 năm trước

Ngô Minh Tín

Bình luận


Bình luận