Thi Online Bài tập chuyên đề Toán 6 Dạng 2. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của phép thử , số phần tử của tập hợp có đáp án

Bài tập chuyên đề Toán 6 Dạng 2. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của phép thử , số phần tử của tập hợp có đáp án

  • 648 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Xét phép thử tung con xúc xắc 6 mặt. Hãy liệt kê các khả năng có thể xảy ra  và viết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra

Xem đáp án

Con  xúc sắc  loại 6 mặt: một mặt có quy định các chấm,  được đánh từ 1 đến 6 chấm

Hoạt động 1: sau khi tung khả năng thu được mặt 1 chấm  

Hoạt động 2: sau khi tung khả năng thu được mặt 2 chấm 

Hoạt động 3: sau khi tung khả năng thu được mặt 3 chấm 

Hoạt động 4: sau khi tung khả năng thu được mặt 4 chấm 

Hoạt động 5: sau khi tung khả năng thu được mặt 5 chấm 

Hoạt động 6: sau khi tung khả năng thu được mặt 6 chấm 

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra  khi tung con xúc xắc 6 mặt.   

Suy ra số phần tử của là 6 phần tử.


Câu 2:

Trong một hộp có 1 bút xanh, 1 bút đỏ, 1 bút tím. Hãy liệt kê các khả năng có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau. Viết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra

a)   Lấy ra một bút từ hộp.

Xem đáp án

a)   Lấy ra một bút từ hộp có các khả năng sau

Hoạt động 1, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1bút xanh

Hoạt động 2, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1bút đỏ

Hoạt động 3, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1bút tím

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra  số phần  tử là 3


Câu 3:

b) Lấy ra cùng lúc 2 bút từ hộp.

Xem đáp án

a)   Lấy ra  cùng lúc 2 bút từ hộp  có các khả năng sau

Hoạt động 1, lấy 2 bút từ hộp có 3 bút   khả năng lấy 1 bút xanh 1 bút đỏ

Hoạt động 2, lấy 2 bút từ hộp có  3 bút  khả năng lấy 1 bút xanh 1 bút Tím

Hoạt động 3, lấy 2 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1 bút đỏ  1 bút Tím

Hoạt động 4, lấy 2 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 2 bút đỏ 

Hoạt động 5, lấy 2 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 2 bút Tím 

Hoạt động 6, lấy 2 bút từ hộp có 3 bút   khả năng lấy 2 bút xanh 

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra  số phan  là tử là 6


Câu 5:

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi

Xem đáp án

b) Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra X=T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận