Bài tập: Góc chọn lọc, có đáp án

  • 2105 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là A

Góc trên hình là ∠xOy, đỉnh O, cạnh Ox và Oy.


Câu 2:

Kể tên các góc có trên hình vẽ:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là B

góc tạo thành là:Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là D

Các góc cần tìm là:Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

    + Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng.

    + Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau.

    + Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng.

    + Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau, hãy liệt kê các góc đỉnh C trong hình?

Xem đáp án

Đáp án là C

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

5 tháng trước

Lê Huy

Bình luận


Bình luận