Bài tập: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm chọn lọc, có đáp án

  • 2577 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Viết phân số 4/3 dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có 4:3 bằng 1 (dư 1 ) nênTrắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Viết phân số 131/1000 dưới dạng số thập phân ta được

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 131/1000 = 0,131


Câu 4:

Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 0,25 = 25/100

0,25 = 25/100 = 1/4


Câu 5:

Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 47/100 = 47%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận