Bài tập Phản ứng thế của ancol cực hay có lời giải

  • 2804 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho các hợp chất sau :  (I)   CH3CH2OH.      (II) C6H5OH.      (III)  NO2C6H4OH.

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án : B

Đáp án B sai vì chất (I) là rượu, không tác dụng với bazo, chỉ có phenol (có OH gắn trực tiếp với nhân thơm) mới có khả năng phản ứng với bazo ở điều kiện thường


Câu 2:

Trong số các chất : Na, Ca, CaO, CuO, CH3COOH , HCl, số chất tác dụng được với ancol etylic là:

Xem đáp án

Đáp án : A

Ancol etylic tác dụng được với Na, Ca, CuO, CH3COOH, HCl

=>  Có tất cả 5 chất thỏa mãn


Câu 3:

Ancol anlylic tác dụng với tất cả các chất của dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án : D

Ancol anlylic có công thức là CH2=CH-CH2OH, do đó ancol anlylic không tác dụng với Cu(OH)2, không tác dụng với NaOH => Loại ý A, B và C


Câu 4:

Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 ancol tác dụng vừa đủ với Na, thấy thoát ra 336 ml khí H2 (đktc) và m gam muối natri ancolat. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án : A

Theo bài ra, ta có nH2 = 0,015 mol => nNa = 0,03 mol

Bảo toàn khối lượng, ta có: mrượu + mNa = mmuối + mkhí

=>   M muối = 1,24 + 0,03.23 – 0,015.2 = 1,9 gam


Câu 5:

Ancol no mạch hở A chứa n nguyên tử C và m nhóm OH trong cấu tạo phân tử. Cho 7,6 gam A tác dụng hết với Na cho 2,24 lít H2 (đktc). Mối quan hệ giữa n và m là

Xem đáp án

Đáp án : C

Đặt công thức tổng quát của rượu là CnH2n+2 – m (OH)m với điều kiện m không lớn hơn n và n > 0.

Ta có nH2 = 0,01, vì 2 nhóm –OH tác dụng với Na sẽ tạo ra 1 mol khí nên nrượu = 0,01.2 : m = 0,02/m.

Phương trình:

          CnH2n+2 – m (OH)m + mNa   ->   CnH2n+2 – m (ONa)+  m/2 . H2

Ta có 7,6 : (14n + 16m + 2) = 0,1.2/m

 <=> 7,6m = 2,8n + 3,2m + 0,4

 <=>  4,4m = 2,8n + 0,4

  <=>  11m = 7n + a


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận