Bài tập: Rút gọn phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2638 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sau khi rút gọn tối giản phân số 4/16 ta được phân số:

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:Trắc nghiệm: Rút gọn phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:

Trắc nghiệm: Rút gọn phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy phân số tối giản là 3/17


Câu 3:

35 phút = ? (giờ) (viết dưới dạng phân số tối giản)

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 1 giờ = 60 phút

Khi đó:

Trắc nghiệm: Rút gọn phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Tìm tất cả các phân số bằng phân số 2135 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 20. Có tất cả bao nhiêu phân số thỏa mãn:

Xem đáp án

Đáp án là B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Vì mẫu của các phân số cần tìm là số tự nhiên nhỏ hơn 20 nên các phân số đó là:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Vậy có tất cả 3 phân số thỏa mãn đề bài


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận