Bài tập: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con chọn lọc, có đáp án

  • 3635 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta thấy mọi phần tử thuộc tập hợp B đều thuộc tập hợp A nên B ⊂ A


Câu 2:

Cho tập hợp M = {0; 2; 4; 6; 8}. Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án là B

+ Vì các phần tử 2;4 đều thuộc tập hợp M nên {2; 4} ⊂ M hay đáp án A đúng.

     + Nhận thấy 0 là phần tử của tập M nên ta kí hiệu 0 ∈ M , kí hiệu ⊂ chỉ dùng cho mối quan hệ giữa hai tập hợp. Do đó, đáp án B sai

     + 2 ∈ M nên đáp án C đúng.

     + 7 ∉ M nên đáp án D đúng.


Câu 3:

Cho tập hợp A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}. Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Trong cách viết A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}, ta chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp gồm các phần tử là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7

Nên 2 không thuộc tập hợp A.


Câu 4:

Tất cả các tập hợp con khác tập hợp rỗng của tập hợp A = {3; 5}

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có các tập hợp con khác tập hợp rỗng của tập hợp A là {3}; {5}; {3; 5}


Câu 5:

Dùng ba chữ số 0; 4; 6 để viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án

Đáp án là B

Với ba chữ số 0; 4; 6 có thể lập các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là 406; 460; 604; 640

Do đó tập hợp cần tìm có 4 phần tử.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Thị Hương Giang

Bình luận


Bình luận