Bài tập: Tam giác chọn lọc, có đáp án

  • 1922 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng nhất: Tam giác ABC là hình có:

Xem đáp án

Đáp án là D

Tam giác ABC có ba cạnh AB; AC; BC, ba đỉnh A; B; C và ba góc ∠A; ∠B; ∠C.

Nên cả A, B, C đều đúng.


Câu 2:

Chọn câu sai khi nói về tam giác MNP

Trắc nghiệm: Tam giác - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là B

Tam giác MNP có 3 góc là: ∠MNP; ∠MPN; ∠PMN; có 3 cạnh là: MN; PM; PN và ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên A, C, D đúng.

Vì tam giác có ba cạnh là ba đoạn thẳng nên B sai.


Câu 3:

Cho 5 điểm A; B; C; D; E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là 3 trong 5 đỉnh trên:

Xem đáp án

Đáp án là B

Trắc nghiệm: Tam giác - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Có 10 tam giác mà các đỉnh là ba trong năm điểm đã cho là:

ΔABC; ΔABD; ΔABE; ΔBCD; ΔBCE; ΔCDA; ΔCDE; ΔDEB; ΔDEA; ΔAEC


Câu 4:

Cho đường thẳng d không đi qua O. Trên d lấy sáu điểm A; B; C; D; E; F phân biệt. Có bao nhiêu tam giác nhận điểm O làm đỉnh và hai đỉnh còn lại là hai trong 6 điểm A; B; C; D; E; F

Xem đáp án

Đáp án là A

Cách 1: Liệt kê 

Các tam giác được tạo thành OAB, OAC, OAD, OAE, OAF, OBC, OBD, OBE, OBF, OCD, OCE, OCF, ODE, ODF, OEF.

Vậy có tất cả 15 tam giác.

Cách 2: Sử dụng công thức

Số tam giác tạo thành thỏa mãn điều kiện đề bài là: 6(6 - 1)/2 = 15 tam giác.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Tam giác - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Kể tên các tam giác có trên hình vẽ:

Xem đáp án

Đáp án là A

Các tam giác có trên hình vẽ là: ΔABM; ΔAMC; ΔABC


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Gia Đạt
08:48 - 26/04/2021

Câu 1: Đáp án là A