Bài tập: Tìm tỉ số của hai số chọn lọc, có đáp án

  • 1566 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án là A

Đổi 6km = 6000m

    + tỉ số của 2700m và 6000m là

     2700:6000 = 9/20

    + Tỉ số phần trăm của 2700m và 6000m là

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

Xem đáp án

Đáp án là C

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp là:

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp


Câu 3:

Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 4:

Tìm một số biết (3/5)% của nó bằng 0,3

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy số cần tìm là 50


Câu 5:

Trong 50kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Xem đáp án

Đáp án là B

Tỉ số phần trăm muối trong nước biển là:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận