Bài tập: Tính chất của phép cộng các số nguyên chọn lọc, có đáp án

  • 1788 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án là D

Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.


Câu 2:

Kết quả của phép tính (-89) + 0 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-89) + 0 = -89


Câu 3:

Tính (-978) + 978

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có (-978) và 978 là hai số đối nhau nên (-978) + 978 = 0


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-98) + (-89) = (-89) + (-98) (tính chất giao hoán của phép cộng) nên A đúng.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: (-21) + 4 + (-55) = 4 + (-21) + (-55) = (-55) + 4 + (-21) = 4 + (-55) + (-21) (tính chất giao hoán của phép cộng) nên A, B, C đều đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận