Bài tập tổng hợp Sự điện li, Nhóm Nito, Nhóm Cacbon có lời giải(P2)

  • 3717 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 23 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

          B. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất.     Sai : Vì F2 chỉ có số oxh duy nhất là – 1 trong các hợp chất                     


Câu 2:

Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Các dung dịch có khả năng làm quì tím chuyển sang màu xanh là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

          NH4NO3 (1)                   PH < 7 làm quỳ chuyển hồng

          KCl (2)                            PH = 7 Không đổi màu quỳ

          K2CO3 (3)             PH>7 Quỳ chuyển xanh

          CH3COONa (4),    PH>7 Quỳ chuyển xanh

          NaHSO4 (5),                   PH < 7 làm quỳ chuyển đỏ                                   

          Na2S (6).               PH>7 Quỳ chuyển xanh 


Câu 3:

Phân lân supephotphat kép có thành phần chính là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK lớp 11


Câu 4:

Trong các chất: KCl, C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), NaNO3, CH3COONH4, HCl và KOH, số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các chất thỏa mãn là : KCl, NaNO3, CH3COONH4, HCl và KOH

Chú ý : C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ) tan trong nước nhưng không phải chất điện ly (dung dịch không dẫn được điện)


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng:

Xem đáp án

Chọn đáp án C  

          A.  NaCl + AgNO3         Có xảy ra vì AgCl không tan trong HCl

          B. NaHCO3 + HCl .        Có xảy ra vì có CO2

          C. BaCl2 + H3PO4. Không xảy ra vì Ba3(PO4)2 tan trong HCl

          D. FeS + HCl.       Có xảy ra vì FeS tan trong axit                           


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận