Bài tập: Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất chọn lọc, có đáp án

  • 3023 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tìm ƯCLN ( 16, 32, 112)?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có 32 ⋮ 16; 112 ⋮ 16 ⇒ ƯCLN ( 16; 32; 112) = 16


Câu 2:

Tìm ƯCLN(18, 60)?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: Trắc nghiệm: Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Nên ƯCLN(18; 60) = 2.3 = 6


Câu 3:

ƯCLN của a và b là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Nếu a chia hết cho b thì b là ước của a.

Mà b cũng là ước của b nên b ∈ ƯC(a; b)

Hơn nữa b là ước chung lớn nhất của b nên ƯCLN(a; b) = b


Câu 4:

Tìm ƯCLN của 15, 45 và 225

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:Trắc nghiệm: Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy ƯCLN(15; 45; 225) = 3.5 = 15


Câu 5:

Cho a = 32.5.7 và b = 24.3.7. Tìm ƯCLN của a và b

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: a = 32.5.7 và b = 24.3.7 nên ƯCLN(a, b) = 3.7


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận