Bài tập về nước cứng cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 3620 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm → Đáp án đúng là đáp án C


Câu 2:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng người ta chia làm ba loại :

• Nước cứng tạm thời có chứa các ion :

• Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion : 

• Nước có tính cứng tạm thời là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

→ Câu không đúng về nước cứng là Đáp án C


Câu 3:

Nước cứng tạm thời chứa

Xem đáp án

Đáp án C

Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng người ta chia làm ba loại :

• Nước cứng tạm thời có chứa các ion :

• Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion :

• Nước có tính cứng tạm thời là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

Nước cứng chứa ion HCO3-

Đáp án A


Câu 4:

Nước cứng có chứa các ion Mg2+, Cl-, HCO3- thuộc loại nước cứng

Xem đáp án

Đáp án A

HD Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng người ta chia làm ba loại :

• Nước cứng tạm thời có chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

• Nước cứng vĩnh cửu có chứa các muối CaCl2; MgCl2; CaSO4; MgSO4

• Nước có tính cứng tạm thời là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

=> Nước cứng có chứa các ion trên là nước cứng toàn phần

=> Đấp án A


Câu 5:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

HD Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng, người ta chia làm ba loại

• Nước cứng có tính cứng tạm thời có chứa các ion

• Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu có chứa các ion

• Nước cứng có tính cứng toàn phần là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

→ Câu không đúng về nước cứng là Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận