Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 1)

  • 3770 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu trường hợp sau đây, rễ cây trên cạn hấp thụ ion K+ cần phải tiêu tốn năng lượng ATP?
Có bao nhiêu trường hợp sau đây, rễ cây trên cạn hấp thụ ion K+ cần phải tiêu tốn năng lượng ATP? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án D

Rễ cây hấp thụ chủ động ion K+ khi nồng độ ion K+ bên trong rễ cao hơn trong đất: TH4

Câu 2:

Trật tự nào sau đây đúng khi nói về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín?

Xem đáp án

Đáp án D

Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín: Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim


Câu 4:

Nhóm động vật nào sau đây có hình thức hô hấp bằng mang?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhóm động vật có hình thức hô hấp bằng mang:Cá, ốc, tôm, cua.


Câu 5:

Ở thực vật, con đường thoát hơi nước qua tầng cutin có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án D

Ở thực vật, con đường thoát hơi nước qua tầng cutin có đặc điểmvận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận