Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 13)

  • 3352 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án C

Nước từ rễ vào mạch gỗ với tốc độ chậm, các chất được kiểm soát do có đai caspari


Câu 2:

Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá?

Xem đáp án

Đáp án D

Động lực của dịch mạch gỗ:

+ lực đẩy do áp suất rễ

+ lực hút trên do quá trình thoát hơi nước

+ lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch


Câu 3:

Khi phân tích thành phần 1 loại dịch trong một bộ phận của cây có hoa thấy có chủ yếu là chất hữu cơ như: saccarôzơ, axit amin…khả năng đó là dịch của:

Xem đáp án

Đáp án B

Đây là dịch của mạch rây, mạch rây vận chuyển sản phẩm đường từ cơ quan nguồn tới cơ quan dự trữ


Câu 4:

Cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ?

Xem đáp án

Đáp án B

Cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.

Câu 5:

Phát biểu nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước?

Xem đáp án

Đáp án D

Phát biểu không đúng là D, đây không phải vai trò của thoát hơi nước

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận