Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 4)

  • 3768 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án

Đáp án A

Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là Tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang cơ thể → tim

Câu 2:

Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ các loại hệ đệm nào?

1 - Hệ đệm bicacbonat ; 2 - Hệ đệm photphat; 3 - Hệ đệm sunfonat; 4 - Hệ đệm proteinat

Các nội dung đúng là

Xem đáp án

Đáp án D

Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ :

1 - Hệ đệm bicacbonat ; 2 - Hệ đệm photphat; 4 - Hệ đệm proteinat


Câu 3:

Hướng động dương là kiểu hướng động?

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng động dương là kiểu hướng động mà cây sinh hướng về phía tác nhân kích thích.

Câu 4:

Hướng động là?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng động là hình thức phản ứng của 1 bộ phân của cây trước tác nhân kích thích theo 1 hướng xác định.


Câu 5:

Trong ống tiêu hóa ở động vật nhai lại, thành xenllulozo của thực vật được tiêu hóa như nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong ống tiêu hóa ở động vật nhai lại, thành xenllulozo của thực vật được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ cỏ.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận