Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 11)

  • 3772 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thực vật trên cạn hút nước chủ yếu qua

Xem đáp án

Đáp án A

Thực vật trên cạn hút nước chủ yếu qua miền lông hút ở rễ.


Câu 2:

Dòng mạch gỗ không chứa

Xem đáp án

Đáp án C

Dòng mạch gỗ không chứa saccarôzơ, tinh bột, trong mạch gỗ có nước, ion khoáng..

Câu 3:

Quang hợp diễn ra ở bào quan nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Quang hợp diễn ra ở lục lạp.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về quá trình quang hợp ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu sai về quá trình quang hợp là: Tinh bột được dự trữ trong tilacôit, tinh bột được dữ trữ trong chất nền lục lạp (hạt tinh bột)
Nhận định nào sau đây không đúng về quá trình quang hợp ở thực vật? (ảnh 1)

Câu 5:

Bón hỗn hợp nào sau đây giúp cung cấp nhiều nitơ cho cây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Bón phân gà sẽ cung cấp nhiều nitơ cho cây.

B: Muối khoáng

C: Chất vi lượng

D: phospho


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận