Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 5)

  • 3775 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:

Xem đáp án

Đáp án A

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.


Câu 2:

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua

Xem đáp án

Đáp án C

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua lông hút của rễ.

Câu 4:

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là: Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

Câu 5:

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn không tham gia vào sự vận chuyển khí?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở châu chấu, hệ tuần hoàn không có chức năng vận chuyển khí, khí được trao đổi qua hệ thống ống khí.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận