Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 14)

  • 6455 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp

Xem đáp án

Đáp án D

Để tăng hệ số kinh tế → tăng cơ quan kinh tế→ tăng diện tích lá để tổng hợp nhiều chất hữu cơ


Câu 2:

Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?

Xem đáp án

Đáp án B

Bèo hoa dâu và cây bộ Đậu có sự cộng sinh với VSV cố định nitơ.


Câu 3:

Hệ sắc tố quang hợp được phân bố ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án A

Hệ sắc tố có trên màng tilacoit


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây trong tự nhiên có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat ?

Xem đáp án

Đáp án D

 Sự phóng điện trong cơn giông có tác dụng ôxi hóa N2 của không khí thành nitrat.

Câu 5:

Hình thức tiêu hóa nào sau đây là của sinh vật chưa có cơ quan tiêu hóa ?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá sẽ tiêu hoá thức ăn nội bào nhờ không bào tiêu hoá


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận