Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 2)

  • 3769 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong một chu kì tim ở người bình thường, quá trình nào sau đây có thời gian dài nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong một chu kì tim ở người bình thường, pha dãn chung có thời gian dài nhất

Câu 2:

Ở tim người, bộ phận nào sau đây có khả năng tự phát xung điện?

Xem đáp án

Đáp án D

Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện


Câu 3:

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ống tiêu hóa của thú ăn thịt?

Xem đáp án

Đáp án B

Thú ăn thịt CÓ dạ dày đơn lớn và ruột ngắn.


Câu 4:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

Xem đáp án

Đáp án D

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở trong chất nền của lục lạp.


Câu 5:

Giai đoạn nào của hô hấp tế bào tạo ra nhiều ATP nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Chuỗi truyền êlectron tạo ra nhiều ATP nhất.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận