Bộ 20 đề thi Học kì 1 Sinh học 11 có đáp án (đề 18)

  • 3774 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu là:

Xem đáp án

Đáp án A

Mạch gỗ vận chuyển nước và khoáng


Câu 2:

Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng:

Xem đáp án

Đáp án C

Các nguyên tố đại lượng là C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg

Mn, Zn,Cu, Fe... là các nguyên tố vi lượng


Câu 3:

Quang hợp ở thực vật là

Xem đáp án

Đáp án D

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2).


Câu 4:

Bước sóng ánh sáng có hiệu quả cao nhất đối với quá trình quang hợp:

Xem đáp án

Đáp án C

Quang phổ hấp thụ cực đại của quang hợp ở vùng hồng đỏ và xanh tím


Câu 5:

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là

Xem đáp án

Đáp án D

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là ti thể.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận