Dấu hiệu chia hết cho 9

  • 1143 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì

Xem đáp án

Đáp án C

Theo SGK: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9


Câu 2:

Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì

Xem đáp án

Đáp án D

Theo SGK: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận