Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2876 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 1000, ∠xOz = 500

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

Xem đáp án

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có hai tia Oy, Oz và ∠xOz < ∠xOy (vì 500 < 1000) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.


Câu 4:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 1000, ∠xOz = 500

b) Chứng tỏ tia Oz là phân giác góc xOy

Xem đáp án

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

b) Ta có: ∠xOz + ∠zOy = ∠xOy (vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy)

500 + ∠zOy = 1000

∠zOy = 1000500

∠zOy =500

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và ∠xOz = ∠zOy = 500 nên tia Oz là tia phân giác của ∠xOy


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận