Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 số học có đáp án (Đề 1)

  • 3539 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -519+319<x191319+-1119

Xem đáp án

-519+319<x191319+-1119-219<x19219-2<x2

Mà x thuộc Z

Do đó x-1;0;1;2


Câu 3:

Tìm x ∈ Z, biết:

b) -78+56<x2458+-512

Xem đáp án

-78+56<x2458+-512

-2124+2024x241524+-1024-124x24524

-1 ≤ x ≤ 5 mà x ∈ Z. Do đó: x ∈ { -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }


Câu 4:

Chứng minh phân số: 4n+35n+4 tối giản với mọi nN*

Xem đáp án

Gọi d = ƯCLN ( 4n + 3 ; 5n + 4 ) ; d ∈ N*

Ta có: d = ƯC( 4n + 3 ; 5n + 4 )

⇒ ( 4n + 3 ) ⋮ d ; ( 5n + 4 ) ⋮ d ⇒ [4( 5n + 4 ) – 5 ( 4n + 3 )] ⋮ d

⇒[( 20n + 16 ) – ( 20n + 15 )] ⋮ d ⇒ 1 ⋮ d. Mà d ∈ N* → d = 1

Vậy phân số 4n+35n+4 tối giản

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tâm nguyen
12:38 - 05/03/2021

y