Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 1 (Đề 1)

  • 4149 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính :

 

a) 11070 : {15 . [ 356 – ( 2110 – 2000 )]}

Xem đáp án

a) 11070 : {15 . [ 356 – ( 2110 – 2000 )]}

= 11070 : [15(356 – 110)] = 11070 : 3690 = 3


Câu 2:

Thực hiện phép tính :

b) 62500 : { 502 : [ 112 – ( 52 – 23 . 5 )]}

Xem đáp án

b) 62500 : { 502 : [ 112 – ( 52 – 23. 5 )]}

= 62500 : { 2500 : [ 112 – ( 52 – 40 )]}

= 62500 : { 2500 : [ 112 – 12 ]}

= 62500 : { 2500 : 100 }

= 62500 : 25

= 2500


Câu 3:

Thực hiện phép tính :

c) 33.53 – 20 . { 300 – [ 540 – 23 ( 78:76+70 )]}

Xem đáp án

c) 33.53 – 20 . { 300 – [ 540 – 23 ( 78:76+70 )]}

33.53 – 20 . {300 – [ 540 – 23(72 + 1 )]

33.53 – 20 . [ 300 – (540 - 8 . 50)

= 27 . 125 – 20 . [300 – ( 540 - 400 )]

= 3375 – 20 . ( 300 – 140 )

= 3375 – 20 . 160

= 3375 – 3200

= 175


Câu 4:

Tìm x ∈ N, biết :

a) 5x – 2x =25+19

Xem đáp án

a) 5x – 2x = 25+19

3x = 32 + 1

3x = 33

x = 11


Câu 5:

Tìm x thuộc N, biết :

b) x200 = x

Xem đáp án

b) x200 = x

x200 – x = 0

x ( x199 – 1) = 0

x = 0 hoặc x199 – 1 = 0

x = 0 hoặc x199 = 1

x = 0 hoặc x = 1


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

김지원

Bình luận


Bình luận

Quỳnh Nga Trần
21:10 - 15/10/2020

7