Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 (Đề 1)

  • 2409 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính:

a) -7129 + 1478 + 7129 + (-1479)

Xem đáp án

a) -7129 + 1478 + 7129 + ( -1479 )

= ( -7129 + 7129 ) + ( -1479 + 1478 )

= 0 + (-1) = -1


Câu 2:

Tính:

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

Xem đáp án

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

= 5 . (-7) + (-36)

= -35 + (-36) = -71


Câu 3:

Tính:

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

Xem đáp án

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

= 1 + ( -2 + 3 ) + ( -4 + 5 ) + … + ( -2010 + 2011 )

= 1 + 1 + 1+ … + 1 ( 1006 số hạng ) = 1006


Câu 5:

Tìm x ∈ Z, biết:

b) -3x = -5 + 29

Xem đáp án

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

= 5 . (-7) + (-36)

= -35 + (-36) = -71


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

NDH DJ
15:51 - 18/12/2021

-1

NDH DJ
15:51 - 18/12/2021

-1