Đề kiểm tra học kỳ II có đáp án (Phần 3)

  • 873 lượt xem

  • 8 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 7:

Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BD (DAC). Kẻ DEBC (EBC). Gọi M là giao điểm của AB và DE. Chứng minh: BD là đường trung trực của AE.

Xem đáp án »

AB = BE => B thuộc trung trực của AE (1)

AD = DE => D thuộc trung trực của AE (2)

Từ (1) và (2) => BD là đường trung trực của AE


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận