Đề thi học kì 1 Tiếng anh mới 11 có đáp án - Đề 1

  • 6602 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Kiến thức: Cách phát âm “e” Giải thích:

A.different  /ˈdɪf(ə)r(ə)nt/                                       C. evening /ˈiːv(ə)nɪŋ/

B. interest /ˈɪnt(ə)rɪst/                                              D. prefer /prɪˈfəː/

Phần được gạch chân ở đáp án D được phát âm là /ə:/, còn lại phát âm là /ə/

Đáp án: D


Câu 2:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Kiến thức: Cách phát âm “t”

Giải thích:

A. mutual /ˈmjuːtʃ(ə)l/                                            B. question /ˈkwɛstʃ(ə)n/

C. confidential /kɒnfɪˈdɛnʃ(ə)l/                               D. future /ˈfjuːtʃə/

Phần được gạch chân ở đáp án C được phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/

Đáp án: C


Câu 3:

Choose one word whose stress pattern is different from others

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết Giải thích:

A. respect /rɪˈspɛkt/                                                 B. viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/

C. wheelchair /ˈwiːltʃɛː/                                          D. nuclear /ˈnjuːklɪə

Đối với từ có 2 âm tiết, động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, danh từ và tính từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1.

Đáp án: A


Câu 4:

Choose one word whose stress pattern is different from others

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải thích:

A. celebrate /ˈsɛlɪbreɪt/                                            B. disabled /dɪsˈeɪbld/

C. barrier /ˈbarɪə/                                                    D. poverty /ˈpɒvəti/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Đáp án: B


Câu 5:

Choose the best answer to complete the following sentences

  I _____ be delighted to show you round the factory

Xem đáp án

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải thích:

A.ought to: nên                                                       B. would: sẽ

C. might: có lẽ                                                         D. can: có thể

Tạm dịch: Tôi sẽ rất vui lòng đưa anh đi xem 1 vòng nhà máy.

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

nguyễn chí thiện

Bình luận


Bình luận

Vân Anh Nguyễn Thị
23:07 - 27/10/2022

nghe o dau zay